మోడీ విదేశాల్లో గాంధీ స్వదేశంలో గాడ్సే

– ఆయన విధానం ప్రజాస్వామ్యానికే ప్రమాదం – రాజ్యాంగ రక్షణకే ప్రతిపక్షాల ఐక్యత – రాష్ట్రస్థాయిల్లోనే కూటములు – సిమ్లా సమావేశానికి…