మళ్ళీ కలుస్తావనే ఆశ…

ప్రియాతి ప్రియమైన నీకు, ఎలా ఉన్నావు? నువ్వు బాగున్నావని అనుకుంటున్నాను. బాగుండాలని, నీ జీవితంలోని ప్రతి క్షణం సంతోషంగా గడవాలని మనసారా…