ఉపాధ్యాయదినోత్సవ వేళా.. సృజనోత్సవ మేళా..

ఎక్కడైతే ప్రతి విద్యార్థి, ఉపాధ్యాయుడిని ఆహ్వానిస్తున్నట్టు, తన పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తున్నట్టు భావిస్తారో… ఎక్కడైతే సురక్షిత, ప్రేరణాత్మక నేర్చుకునే వాతావరణముంటుందో… ఎక్కడైతే…