తెలంగాణ సాయుధ పోరాట వారసులు కమ్యూనిస్టులే

– సీపీఐ(ఎం) ములుగు జిల్లా కార్యదర్శి తుమ్మల వెంకటరెడ్డి నవతెలంగాణ-వాజేడు తెలంగాణ సాయుధ పోరాట వారసులు కమ్యూ నిస్టులేనని సీపీఐ(ఎం) ములుగు…