లక్ష్యాన్ని చేరాలంటే…

పెద్ద వ్యాపారవేత్తగా పేరు తెచ్చుకోవాలనే కోరిక కొందరికి ఉంటుంది. కానీ దానికి తగ్గ ప్రణాళికను మాత్రం రూపొందించు కోరు. స్నేహితులతో కలిసి…