నేటి భారతం

పార్టికోలో ఉందది. పది అరబ్బీ గుర్రాలు కట్టేసిన పూలరథంలా ఉందది. ఇంద్రదేవుని మదపుటేనుగు ఐరావతంలా వుందది. ఆకాశంలోని చుక్కలన్నీ కరిగించి పోతపోసిన…

నేటి భారతం

కులాల కుళ్ళుతో మతాల మత్తుతో భావోద్వేగాల ఊబిలో పడి ఉన్మాదులై మనిషినని మరిచి మానవత్వం కాళ్ళదన్ని మణిపూర్‌ మహాభారతంలో మహిళలను వివస్త్రలను…

నేటి భారతం

దేశం ఇంకా బ్రతికే ఉంది మైండే చచ్చిపోయింది మంచివాడెవడో పిచ్చి ముదిరిన వాడెవడో తెలిసీ తెలియని వాడెవడో తెలిసీ తెలియనట్టు తెలియకపోయినా…