ముల్తానీతో మెరుపు

ముఖారవిందం కోసం లోషన్‌లు అని, కాస్మోటిక్స్‌ అని ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తుంటారు చాలా మంది. అలా కాకుండా సహజ సిద్ధంగా చర్మానికి…

శోభ

ప్రపుల్ల సాగర వదనంపై ప్రపంచ జీవన మధనంపై కదులుతున్నది కవితా తరంగం.. భానుడి లేలేత కిరణాల సోయగం ఆహ్వానించి – ఆస్వాదించిన…