ఫుల్‌ మీల్స్‌

లీలగా… తన నాన్న ‘అన్నం పర బ్రహ్మ స్వరూపం’ అని ఎప్పుడూ చెప్పేది గుర్తుకొచ్చింది. ఎవరైనా అన్నం వథా చేస్తే గట్టిగా…

హర్టయ్యావా..! అమ్మమ్మా!?

”వేడి మీదనే లోహాన్ని మనకిష్టమైన ఆకతిలో మార్చుకోవచ్చన్న” సత్యాన్ని తెలిసిన అన్నపూర్ణమ్మ, ఆ నలుగురూ వినేలా తన మనసులోని బాధను, పిల్లల…