సంగీత కళ ప్రస్థానం – పోకడ

”స్వతో రంజయతి శ్రోత చిత్తం స స్స్వర ఉచ్యతే” (బహద్దేశి) శబ్ద్ధాన్ని కాలంతో మేళవించి వినసొంపుగ మార్చే విలక్షణమైన ప్రక్రియ. స్వయంగా…

గుండెకు వల వేసిన వలపు పాట

తెలుగు సినిమా ప్రపంచంలో ఎన్నో ప్రేమ పాటలున్నాయి. ఒక్కో పాటది ఒక్కో ప్రత్యేకత. ప్రేయసీప్రియులిద్దరు కలిసి పాడుకునేవి కొన్నైతే, ప్రేయసిని ఉద్దేశించి…

మానసిక ఉల్లాసాన్నిచ్చే సంగీతం

”శిశుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి వేత్తి గాన రసం ఫణి:” అని ఆర్యోక్తి. సంగీతానికి శిశువులు, జంతువులు, పాములు సైతం ఆనందిస్తాయి అని అర్థం.…

లోకం గుట్టును విప్పి చెప్పిన పాట

అవినీతి చర్యలతో, కల్తీ వ్యాపారాలతో, దోపిడీ విధానాలతో ఈ లోకం....