ప్రజాభిప్రాయం-సామ్రాజ్యవాదం

            రష్యా ఉక్రెయిన్‌ను ఆక్రమించింది గనుక రష్యా సామ్రాజ్యవాదదేశమే అంటున్నారు. ఆ విధంగా ఆక్రమించడాన్ని ఎవరూ బలపరచనవసరం లేదు కాని, దాని…