ఈతాకు ఏసి తాటి ఆకు దొబ్బినట్టు

కొందరు మందిని ముంచెటోల్లు ఉంటరు. ఏమైనా పరాయివాల్లది దొబ్బి తిందాం అనే రకం వాల్లు. అసొంటోల్లు పొత్తుల ఏం పని చేసినా…

ప్రజల జీవన పోలికలు సామెతలు

జానపదులు అచ్చమైన సాహిత్య కారులు. పచ్చి పల్లెటూర్లే అసలైన కళా సృజన కేంద్రాలు. కైగట్టి పాడే పదం అక్కడే పుడుతది. అక్కడి…