అన్నదాత

నాగళ్లను గొర్రు కొయ్యలను దువ్వెన్లుగా చేసి నేలతల్లి కురులు నేర్పుగా దువ్వుతాడు ఆకుపచ్చని అంకురాల రిబ్బన్లతో అందంగా జుట్టేస్తాడు ఆతడో గొప్ప…

రైతుల జీవితాల్లో వెలుగు

వలసలను అరికట్టి, రైతుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపి, రైతే రాజుగా నేడు గ్రామ గ్రామాన రైతులు ''రైతు దినోత్సవాన్ని'' ఆనంద ఉత్సాహాలతో…