స్నేహం అవసరం…

స్నేహాన్ని నిర్వచించడం చాలా కష్టం. మాటలకు అందని బంధం. మన గురించి మనకు గొప్పగా అనిపించేలా చేసే వారు స్నేహితులనడంలో సందేహం…

స్నేహమేరా..!

‘స్నేహమేరా జీవితం, స్నేహమేరా శాశ్వతం, స్నేహమే నాకున్నదీ, స్నేహమేరా పెన్నిధీ!’ అనే పాట మరపురానిది. ఎందుకంటే అది స్నేహబంధాన్ని గురించిన సృజన…

స్నేహం

స్నేహం ప్రకృతి వంటిది. అది ఆహ్లాదంతో పాటు ఎంతో హాయినిస్తుంది. జీవనయానంలో స్నేహం శ్వాస వంటిది. ప్రతి మనిషి జీవితంలో అమ్మ…

జిగ్రీ దోస్తు..

నడక మెల్లిమెల్లిగా పరుగయ్యే క్రమంలో నడత కూడ పెద్దమనిషిలా గాంభీర్యాన్ని తొడుక్కున్నపుడు బాల్యం కనుమరుగై నూనూగు మీసాల నవ యౌవ్వనం మొగ్గ…

స్నేహం నిలుపుకునే మార్గాలు

         స్నేహం విషయంలో మగవారికి ఉండేంత అవకాశం ఆడవారికి వుండదు. ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు బడిలో చదువుకున్న నేస్తాలు కూడా జీవితాంతం…