జోహర్లు కామ్రేడ్ సుందరయ్యా!

ప్రపంచ విప్లవ యోధా! వందనం.. విప్లవాభివందనం!! దేహ త్యాగంచేసి ముఫ్పై ఎనిమిదేండ్లు అయినా మీ రేసిన సైద్ధాంతిక త్రోవ… మాకో నిత్య…

నీలాంటి నేతలెందరయ్య!

”నిరంతరం ప్రజల మేలు కోరుకున్న సుందరయ్య నీలాగా నిప్పులాంటి నేతలు మా కెందరయ్య! సోషలిజం ఈ దేశపు బిడ్డల తల నిమిరినప్పుడు,…

చదువు – సంస్కారం

            సుందరయ్య చిన్నప్పటినుంచే చదువుపట్ల ఎనలేని మక్కువ. చిన్న సుందరయ్య. చదువుకు ఆయన బావ…