మాట్లాడాలని వుంది

గాయం తాలూకు జ్ఞాపకాలు బలమైనవి, కొన్ని దూది పింజల్లా ఎగిరిపోతూ వుంటాయి, మరీ కొన్ని బలంగా నాటుకు పోతాయి, ఎంతలా అంటే…

శ్రీమతికో లేఖ

బుజ్జమ్మా.. ఇది నీకోసమే.. నీతో చెప్పాలనుకున్న మాటలు కొన్నింటిని ఇలా కాగితంపై కల్లాపి చల్లాను.. చూస్తావు కదూ… జీవితంలో నాకు నేనే…

మళ్ళీ కలుస్తావనే ఆశ…

ప్రియాతి ప్రియమైన నీకు, ఎలా ఉన్నావు? నువ్వు బాగున్నావని అనుకుంటున్నాను. బాగుండాలని, నీ జీవితంలోని ప్రతి క్షణం సంతోషంగా గడవాలని మనసారా…