మళ్ళీరావా..!!

ప్రియమైన నా బంగారానికి, ఓయ్ ఎట్లున్నవ్‌.. ? నువ్వు మంచిగానే ఉన్నావ్‌ అని అనుకుంటున్నా, మన మీద ఏ కన్ను పడ్డదో…

గమ్యం చేరని ప్రేమలేఖలు

పేరుకు రెండే అక్షరాలు కానీ, మహా చిలిపివి ఆ అక్షరాలు గుండెల్లో దాగి ఊసులాడతాయి కవ్విస్తాయి… కన్నీళ్లు పెట్టిస్తాయి ఆనందాన్ని ఇస్తాయి……

మళ్ళీ కలుస్తావనే ఆశ…

ప్రియాతి ప్రియమైన నీకు, ఎలా ఉన్నావు? నువ్వు బాగున్నావని అనుకుంటున్నాను. బాగుండాలని, నీ జీవితంలోని ప్రతి క్షణం సంతోషంగా గడవాలని మనసారా…