చట్నీ, సాంబార్‌

టీచర్‌: 5-5 ఎంత అవుతుంది?
టీచర్‌ ప్రశ్నకు విద్యార్థి మౌనంగా ఉంటాడు.
టీచర్‌: సరే విను. నీ దగ్గర ఐదు ఇడ్లీలు ఉన్నాయి. ఆ ఐదు ఇడ్లీలను నేను తీసుకున్నాను. అప్పుడు నీ వద్ద ఏం ఉంటుంది?
విద్యార్థి: సాంబర్‌, చట్నీ ఉంటుంది టీచర్‌.

Spread the love